W niniejszym artykule opiszę Wam, w dużym skrócie, przebieg udzielenia Sakramentu Chrztu Świętego.

 

Jak wiadomo, Chrzest jest „przepustką„ do pozostałych chrześcijańskich sakramentów. Wybawia on z grzechu pierworodnego i daje dostęp do zbawienia wiecznego. 

Msza św. Chrzcielna różni się od mszy codziennej w zasadzie tylko tym, że po liturgii słowa odprawiana jest liturgia chrztu.

W zależności od zasad panujących w danym kościele, rodzice wraz z dzieckiem i chrzestnymi siadają przed ołtarzem w pierwszych ławkach lub oczekują na tyłach kościoła na wyjście księdza. W obu przypadkach duchowny, zadaje im następujące pytania: 

 

Ksiądz: Drodzy Rodzice, jakie imię wybraliście dla swojego dziecka?

Rodzice zgodnie i głośno odpowiadają ... (podają pierwsze i drugie imię swojego dziecka)

Ks.: O co prosicie Kościół Święty dla ... (imię dziecka)?

R: O Chrzest Święty.

Ks.: Prosząc o chrzest dla Waszego dziecka przyjmujecie na siebie obowiązek wychowania go w wierze, aby zachowując Boże przykazania, miłowało Boga i bliźniego, jak nas nauczył Jezus Chrystus.

Ks.: Czy jesteście świadomi tego obowiązku?

R: Jesteśmy świadomi.

 

Następne słowa kierowane są do rodziców chrzestnych.

 

Ks.: A Wy, Rodzice chrzestni, czy jesteście gotowi pomagać rodzicom tego dziecka w wypełnianiu obowiązku?

Rodzice chrzestni: Jesteśmy gotowi.

 

W tym momencie, ksiądz zwraca się bezpośrednio do chrzczonego dziecka:

 

Ks.: ... (imię dziecka), wspólnota chrześcijańska przyjmuje Cię z wielką radością. Ja zaś w imieniu tej wspólnoty znaczę Cię znakiem Krzyża, a po mnie naznaczą Cię tym samym znakiem Chrystusa Zbawiciela twoi rodzice i chrzestni.

 

Po wypowiedzeniu tych słów, kapłan zbliża się do dziecka, by nakreślić mu na czole znak krzyża. Zaraz po nim, ten sam gest wykonują rodzice i chrzestni. W przypadku, gdy wstępna część obrzędu, odbywa się na tyłach kościoła, ksiądz uroczyście wprowadza dziecko wraz z rodzicami i rodzicami chrzestnymi przed ołtarz i zaprasza do zajęcia wyznaczonych miejsc. W sytuacji, gdy rodzina od początku zajmuje przednie miejsca- duchowny przystępuje do rozpoczęcia i odprawienia Mszy Św. 

Po odczytaniu słowa bożego i wygłoszeniu kazania, następuje dalszy ciąg obrzędu Chrztu Świętego. Rodzice wraz z dzieckiem i rodzicami chrzestnymi podchodzą do chrzcielnicy. Wówczas ksiądz odmawia modlitwę egzorcyzmu oraz modlitwę poświęcenia wody lub modlitwę dziękczynną. W tym momencie matka chrzestna powinna mieć już przygotować białą szatkę, a ojciec chrzestny gromnicę.

 

Po odmówieniu wszystkich modlitw, ksiądz ponownie zwraca się do rodziców:

 

Ks.: Drodzy rodzice i chrzestni. Przyniesione przez was dziecko otrzymuje z miłości Bożej przez sakrament Chrztu nowe życie z wody i z Ducha Świętego. Starajcie się wychować je w wierze tak, aby zachować w nim to Boże życie od skażenia grzechem i umożliwić jego ustawiczny rozwój. Jeśli więc, kierując się wiarą, jesteście gotowi podjąć się tego zadania, to wspominając swój własny Chrzest, wyrzeknijcie się grzechu i wyznajcie wiarę w Jezusa Chrystusa. Jest to wiara Kościoła, w której wasze dziecko otrzymuje Chrzest. Czy wyrzekacie się grzechu, aby żyć w wolności dzieci Bożych?

Rodzice i chrzestni odpowiadają razem: Wyrzekamy się.

W dalszej części mszy duchowny zadaje rodzicom i chrzestnym szereg pytań, związanych z ich wiarą. W zależności od zadanego pytania rodzice i chrzestni zgodnie odpowiadają:

Wyrzekamy się /lub wierzymy.

 

Omawiana część obrzędu, kończy się słowami:

 

Ks.: Taka jest nasza wiara. Taka jest wiara Kościoła, której wyznawanie jest naszą chlubą, w Chrystusie, Panie naszym.

R: Amen.

 

W dalszej części, kapłan polewa główkę dziecka wodą święconą, zadając w tym czasie rodzicom następujące pytania:

 

Ks.: Czy chcecie aby … (imię dziecka) otrzymał chrzest w wierze Kościoła, którą przed chwilą wyznaliśmy?

R: Chcemy.

Ks.: … (imię dziecka), ja ciebie chrzczę w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen.

 

Kapłan namaszcza czoło dziecka Krzyżem Świętym, a matka chrzestna kładzie mu białą szatkę. Na zakończenie obrzędu chrztu, duchowny wypowiada słowa:

 

Ks.: … (imię dziecka), stałeś się nowym stworzeniem i przyoblekłeś się w Chrystusa, dlatego otrzymujesz białą szatę. Niech twoi bliscy słowem i przykładem pomogą ci zachować godność dziecka Bożego nieskalaną aż po życie wieczne.

Wszyscy zgromadzeni w Kościele wierni odpowiadają: Amen.

Ks.: Przyjmijcie światło Chrystusa.- Po tych słowach ojciec chrzestny odpala gromnicę od paschału znajdującego się na ołtarzu.

Ks.: Podtrzymywanie tego światła powierza się wam, rodzice i chrzestni, aby wasze dziecko, oświecone przez Chrystusa, postępowało zawsze jak dziecko światłości, a trwając w wierze, mogło wyjść na spotkanie przychodzącego Pana razem z wszystkimi Świętymi w niebie.

 

Powyższymi słowami, duchowny kończy obrzęd Chrztu Św., a  rodzice i chrzestni, wracają z dzieckiem na wyznaczone miejsca. Dalsza część Mszy Św. przebiega zgodnie z nakazanym obrządkiem. Rodzice i chrzestni zobowiązani są do aktywnego uczestnictwa we mszy tj. do przyjęcia sakramentu Komunii Św.

Warto dodać, że Sakrament Chrztu Św. wymaga wypełnienia niezbędnych dokumentów. W związku z tym, należy je podpisać przed lub po mszy św. tj. według wcześniejszych ustaleń z Proboszczem.